Juridiskais Departaments

Juridiskā departamenta sastāvā ir Licencēšanas nodaļa un Finanšu analīzes un uzskaites nodaļa.

 

Licencēšanas nodaļas galvenās funkcijas ir:

 • Izstrādā ar izložu un azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu un Inspekcijas darbību saistītos likumu un citu normatīvo aktu projektus, koordinē to saskaņošanu un atbilstību Eiropas Savienības direktīvām;
 • Izskata azartspēļu un izložu noteikumus un pozitīva izvērtējuma rezultātā sagatavo tos saskaņošanai;
 • Analizē un apstrādā dokumentus licences piešķiršanai kapitālsabiedrībām izložu un azartspēļu organizēšanai, kā arī preču un pakalpojumu loteriju organizētājiem loteriju apstiprinājumu vai atļauju piešķiršanai;
 • Izskata azartspēļu automātu atbilstības sertifikāta un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikāta atbilstību normatīvo aktu prasībām un attiecīgi veic to reģistrāciju;
 • Nodrošina Inspekcijas pārstāvību tiesvedības procesos;
 • Nodrošina valsts iepirkumu līgumu izstrādi un izpildes kontroli.

 

Finanšu analīzes un uzskaites nodaļas galvenās funkcijas ir:

 • Izskatīt kapitālsabiedrību iesniegtos dokumentus azartspēļu un izložu organizēšanas licences saņemšanai un sniegt par tiem ekonomisko slēdzienu;
 • Apkopot un analizēt informāciju par izložu un azartspēļu tirgu kopumā, kā arī izstrādāt prognozes par izložu un azartspēļu tirgus attīstību;
 • Veikt aprēķinātā un iemaksātā Valsts kases kontā izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa apjoma salīdzināšanu un pārbaudi, aprēķinātās un ieskaitītās marķējuma zīmes valsts nodevas apmērus;
 • Veikt uzskaiti par katrai kapitālsabiedrībai reģistrēto stingrās uzskaites dokumentu skaitu, veidu, numuriem un sērijām;
 • Veikt azartspēļu iekārtu marķēšanu, azartspēļu automātu un iekārtu reģistrāciju, identifikācijas numuru un marķējuma zīmju izsniegšanu;
 • Izstrādāt Inspekcijas ikgadējā budžeta, izdevumu tāmju, finansēšanas plāna projektus un budžeta izpildes pārskatus.