Juridiskais Departaments

Administratīvā departamenta sastāvā ir Licencēšanas nodaļa un Finanšu nodaļa.

 

Licencēšanas nodaļas galvenās funkcijas ir:

 • Izstrādā ar izložu un azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu un Inspekcijas darbību saistītos likumu un citu normatīvo aktu projektus, koordinē to saskaņošanu un atbilstību Eiropas Savienības direktīvām;
 • Izskata azartspēļu un izložu noteikumus un pozitīva izvērtējuma rezultātā sagatavo tos saskaņošanai;
 • Analizē un apstrādā dokumentus licences piešķiršanai kapitālsabiedrībām izložu un azartspēļu organizēšanai, kā arī preču un pakalpojumu loteriju organizētājiem loteriju apstiprinājumu vai atļauju piešķiršanai;
 • Izskata azartspēļu automātu atbilstības sertifikāta un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikāta atbilstību normatīvo aktu prasībām un attiecīgi veic to reģistrāciju;
 • Nodrošina Inspekcijas pārstāvību tiesvedības procesos;
 • Nodrošina valsts iepirkumu līgumu izstrādi un izpildes kontroli.

 

Finanšu nodaļas galvenās funkcijas ir:

 • sagatavot Inspekcijas budžeta pieprasījumu, izdevumu tāmes un finansēšanas plānus;
 • analizēt Inspekcijas ikmēneša budžeta piešķirto finanšu resursu – dotācijas un pašu ieņēmumu izlietojumu;
 • uzskaitīt Inspekcijas ieņēmumus no maksas pakalpojuma - azartspēļu automāta vai iekārtas identifikācijas numura izsniegšanas;
 • nodrošināt Inspekcijas kompetencē esošo darbību izpildi ar Valsts kasi grāmatvedības uzskaites procesa ietvaros;
 • sagatavot azartspēļu un izložu nodokļu, izložu un azartspēļu nodevas un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas ieņēmumu prognozes turpmākajam periodam;
 • nodrošināt izložu un azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevu administrēšanu;
 • apkopot un analizēt komersantu, kas organizē azartspēles un izlozes, finanšu un saimnieciskās darbības rezultātus;
 • apkopot Inspekcijas kompetencē esošo oficiālo statistiku, nodrošina objektivitāti, kvalitāti sagatavošanas un izplatīšanas procesā un ievēro vienotus principus;
 • izskatīt komersantu iesniegtos dokumentus par azartspēļu vai izložu organizēšanas licences saņemšanu vai pārreģistrāciju un sniegt par tiem finanšu slēdzienu;
 • nodrošināt azartspēļu iekārtu identifikācijas numuru izsniegšanu;
 • apkopot, analizēt un nodot Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par reģistrētajiem azartspēļu automātiem un iekārtām;
 • apkopot reģistrēto azartspēļu automātu un iekārtu izvietojuma izmaiņas Latvijas Republikas teritorijā.