Videonovērošana

Videonovērošana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā

Personas datu pārzinis: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija), Reģ. Nr.: 90000425793, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 67504955, e-pasts: pasts@iaui.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@iaui.gov.lv vai pasts@iaui.gov.lv .

Personas datu apstrādes nolūks: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama Inspekcijas leģitīmo interešu ievērošanai.

Aģentūras leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai kontrolētu piekļuvi Inspekcijas telpām, nodrošinātu Inspekcijas infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu Inspekcijai, tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus Inspekcijas darbinieku un apmeklētāju drošībai.

Personas datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Personas datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 10 dienas no tā izveidošanas dienas, pēc tam tas tiek neatgriezeniski dzēsts.

Datu subjekta tiesības: datu subjektam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Inspekcijai piekļuvi saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.

VideoNoverosana