APK izraksts

 

LATVIJAS 

ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSS

 

204.5 pants. Izložu un azartspēļu organizēšanas un rīkošanas kārtības pārkāpšana

Par izložu vai azartspēļu organizēšanas un rīkošanas kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām - līdz septiņsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

(14.10.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005., 17.05.2007. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

204.12 pants. Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšana

Par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām - līdz septiņsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš četrsimt euro.

(16.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

204.21 pants. Personas dalība Latvijas Republikā nelicencētās interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs

Par dalību interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, kas Latvijas Republikā tiek organizētas bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtās attiecīgās licences, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

236.8 pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 204.5 un 204.12 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos naudas sodus Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vārdā ir tiesīgs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki.

(14.10.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2003. un 17.05.2007. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2007.)