Prasības azartspēļu organizētājam

 1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 400 000 euro.
 2. Ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu ieguldītājiem (rezidentiem), kā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi.
 3. Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes locekļiem, ja tāda attiecīgajā kapitālsabiedrībā ir izveidota, un valdes locekļiem ir jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nodokļu maksātājiem (rezidentiem).
 4. Par azartspēļu organizētāja padomes un valdes locekli un revidentu var būt persona, kurai ir nevainojama reputācija un kurai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

Azartspēļu organizēšanas licences saņemšanas process

Azartspēlu organizēšanas licences saņemšanas procesa shēma
 1. Kapitālsabiedrība, kas atbilst azartspēļu organizētāja prasībām
 2. Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:
  1. kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu) par saimniecisko darbību pārskata periodā, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;
  2. informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā;
  3. ar darījuma dokumentiem pamatotu informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi;
  4. kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu;
  5. apliecinājumu, ka kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļi un revidents atbilst Azartspēļu un izložu likuma 9.panta prasībām.
 3. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 4. Kapitālsabiedrība pēc lēmuma saņemšanas par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu veic azartspēļu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā un noteiktajā termiņā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  • Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu (tai skaitā par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek arī ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību) ir 427 000 euro.
  • Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību (interaktīvās azartspēles), ir 200 000 euro.
 5. Pēc azartspēļu nodevas apmaksas kapitālsabiedrībai tiek izsniegta azartspēļu organizēšanas licence.
 6. Katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, azartspēļu organizētājam jāveic azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija.
 7. Licences pārreģistrācijai iesniedzamie dokumenti:
  1. Iesniegums par licences pārreģistrāciju (jāiesniedz 2 mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām);
  2. kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu) par saimniecisko darbību pārskata periodā;
  3. informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā;
  4. kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, prognozējamo azartspēļu vietu skaitu, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.
 8. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 9. Azartspēļu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju veic azartspēļu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā un noteiktajā termiņā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju ir 37 000 euro.
 10. Pēc azartspēļu nodevas apmaksas azartspēļu organizētājam tiek izsniegta azartspēļu organizēšanas licence nākamajam darbības gadam.