Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija:

 • Izsniedz speciālās licences azartspēļu organizēšanai; izsniedz kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas licenci un speciālo licenci organizēt valsts vai vietēja mēroga skaitļu izlozes, momentloterijas un vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes.
 • Atbilstoša un argumentēta lēmuma pieņemšanai par licences piešķiršanu vai atteikumu piešķirt licenci, veic padziļinātu uzņēmuma saimnieciskas darbības finansiālo rādītāju analīzi un iesniegto dokumentu juridisku izvērtējumu, nosakot to atbilstību likuma prasībām un ņemot vērā „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” noteiktās aizdomīgo vai neparasto darījumu pazīmes.
 • Veic azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšanu, izvērtē iesniegto tehnisko dokumentāciju un apstiprinājumus, un pozitīva izvērtējuma rezultātā piešķir tām identifikācijas numurus. Veido un kārto identifikācijas numuru reģistru.
 • Izskata starptautisko, Latvijā akreditēto, laboratoriju sniegtos testa pārskatus par azartspēļu automātu un tajos lietoto programmu atbilstību Latvijas normatīvo aktu prasībām un veic testa pārskatu reģistrāciu, kuri izpildīti un noformēti atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām.
 • Kārto kazino apmeklētāju reģistru, saņemot informāciju no kapitālsabiedrībām, kā arī pieprasījumu gadījumā sniedz nepieciešamo informāciju tiesībaizsardzības iestādēm.
 • Izskata, izvērtē un pozitīva izvērtējuma rezultātā apstiprina izlozes plānu un katras azartspēles noteikumus.
 • Saņem informāciju no Valsts policijas Informācijas centra un apstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru).
 • Nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību un sniegt Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas par azartspēļu iekārtu skaitu un izvietojumu.
 • Izskata, izvērtē un veic preču un pakalpojumu loteriju atļauju vai loterijas izsniegšanu, izskata, izvērtē un  pozitīva izvērtējuma rezultātā apstiprina  katras loterijas noteikumus, kā arī veic statistiskās informācijas apkopošanu par preču un pakalpojumu loterijām.
 • Veic izložu un azartspēļu tirgus sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi.
 • Administrē izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas. Sniedz priekšlikumus izložu un azartspēļu nodokļu ieņēmumu prognozēm vidējā termiņā.
 • Piedalās kazino inkasācijas procedūrā, sastādot kazino inkasācijas protokolu. Veic kazino inkasācijas protokolu apkopojumu un iegūtās statistiskās informācijas salīdzināšanu ar kapitālsabiedrību sniegtajiem datiem azartspēļu neto ieņēmumu uzskaitē.
 • Izstrādā ar izložu un azartspēļu organizēšanu, kā arī preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu saistītus normatīvo aktu projektus.
 • Veic kontroli izložu un azartspēļu organizēšanas vietās – inspekcijas datu bāzē reģistrēto identifikācijas numuru esamība un atbilstība reģistrā norādītajam, spēles vietas atbilstība likuma prasībām un licences esamība, spēles vietā esošo spēles noteikumu atbilstība reāli piedāvātajām spēles programmām, kazino apmeklētāju reģistrēšanas pārbaude un video novērošanas sistēmas atbilstības pārbaude likuma prasībām.
 • Veic uzraugāmo un kontrolējamo likuma subjektu darbinieku apmācību jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.
 • Veic saskaņā ar izstrādātām vadlīnijām regulāras pārbaudes, lai izvērtētu, kā azartspēļu organizētāji izpilda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, un, konstatējot pārkāpumus, lemt par pārbaudes akta sastādīšanu un sankciju piemērošanu.
 • Ziņo Kontroles dienestam par pārbaužu laikā konstatētajiem neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, par kuriem attiecīgais likuma subjekts nav ziņojis Kontroles dienestam.
 • Pēc Kontroles dienesta pieprasījuma sniedz tam metodisku palīdzību likumā paredzēto funkciju veikšanai.
 • Likumā noteiktā kārtībā un termiņos apkopo un iesniedz Kontroles dienestam statistisko informāciju par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem, kas saistīti ar azartspēļu organizētāju uzraudzību un kontroli.
 • Veic pārbaudes vietās, kur tirgo preces un sniedz pakalpojumus un organizē loterijas; vietās, kur notiek laimējušo personu noteikšana un vietās, kur atrodas ar preču vai pakalpojumu loteriju organizēšanu saistītā dokumentācija un datu bāzes.