Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija katru gadu gatavo publisko pārskatu.

Publiskajā pārskatā tiek iekļauts:

 • iestādes vadītāja priekšvārds;
 • inspekcijas juridiskais statuss;
 • inspekcijas pamatfunkcijas un atbildības jomas;
 • inspekcijas darbības mērķi un virzieni;
 • pārskata gada galvenie uzdevumi un faktiskā rīcība to izpildei;
 • finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti;
 • darba plānā iekļautās prioritātes un informācija par to īstenošanu;
 • rezultatīvo rādītāju izpildes analīze;
 • informācija par sniegtajiem pakalpojumiem;
 • iekšējā audita pasākumi un ieteikumi;
 • informācija par inspekcijas personālu;
 • komunikācija ar sabiedrību;
 • izložu un azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju nozares darbības rezultāti;
 • galvenie mērķi un uzdevumi nākamajā gadā.