Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija katru gadu gatavo publisko pārskatu.

 • iestādes vadītāja priekšvārds;
 • inspekcijas juridiskais statuss;
 • inspekcijas pamatfunkcijas un atbildības jomas;
 • inspekcijas darbības mērķi un virzieni;
 • pārskata gada galvenie uzdevumi un faktiskā rīcība to izpildei;
 • finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti;
 • darba plānā iekļautās prioritātes un informācija par to īstenošanu;
 • rezultatīvo rādītāju izpildes analīze;
 • informācija par sniegtajiem pakalpojumiem;
 • iekšējā audita pasākumi un ieteikumi;
 • informācija par inspekcijas personālu;
 • komunikācija ar sabiedrību;
 • izložu un azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju nozares darbības rezultāti;
 • galvenie mērķi un uzdevumi nākamajā gadā.