1. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējs - komersants, kas Latvijas Republikas teritorijā rada, uztur vai no tās teritorijas sniedz azartspēļu pakalpojumu.
 2. Lai saņemtu azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci, azartspēļu pakalpojumu sniedzējs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:
  1. Informāciju par komersanta nosaukumu (azartspēļu pakalpojumu sniedzējs), reģistrācijas numuru, juridisko adresi;
  2. Attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu iekārtu skaitu;
  3. Informāciju par azartspēļu pakalpojumu radīšanas faktisko adresi;
  4. Informāciju par azartspēļu pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija – e-pasts, tālruņa numurs).
 3. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 4. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējs pēc lēmuma saņemšanas par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu veic azartspēļu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā un noteiktajā termiņā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu ir:
  1. 400 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdiem, lototroniem;
  2. 120 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai mazāk azartspēļu iekārtas, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdi, lototroni.
 5. Pēc azartspēļu nodevas apmaksas azartspēļu pakalpojumu sniedzējam tiek izsniegta azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence.
 6. Katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par licences izsniegšanu, azartspēļu pakalpojumu sniedzējam jāveic azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija.
 7. Licences pārreģistrācijai iesniedzamie dokumenti:
  1. Iesniegums par licences pārreģistrāciju (jāiesniedz 2 mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām);
  2. Attīstības plāns nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu iekārtu skaitu;
  3. Informācija par izmaiņām dokumentos (ja tādas ir bijušas), kas iesniegti licences saņemšanai.
 8. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 9. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējs pēc lēmuma saņemšanas par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju veic azartspēļu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā un noteiktajā termiņā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju ir:
  1. 400 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdiem, lototroniem;
  2. 120 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai mazāk azartspēļu iekārtas, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdi, lototroni.
 10. Pēc azartspēļu nodevas apmaksas azartspēļu pakalpojumu sniedzējam tiek izsniegta azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence nākamajam darbības gadam.