Personas datu apstrādes pārzinis ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk - IAUI), reģistrācijas Nr. 90000425793, adrese - Stabu ielā 18, Rīga, LV-1011.
Ar IAUI privātuma politiku var iepazīties IAUI vietnes sadaļā "Privātuma politika" vai iesniedzot pieprasījumu klātienē.

Kāpēc IAUI apstrādā personu datus?

IAUI apstrādā personu datus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām, lai:

 • personām sniegtu palīdzību strīdu risināšanā ar azartspēļu un izložu organizētājiem vai preču un pakalpojumu loteriju organizētājiem;
 • aizsargātu Azartspēļu un izložu likumā noteiktās spēlētāju intereses un tiesības;
 • sniegtu informāciju un padomus spēlētāju pienākumu un tiesību jautājumos;
 • nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu uzraudzību un kontroli;
 • nodrošinātu līgumu izpildes kontroli.

Pamatojoties uz personas piekrišanu, IAUI apstrādā personas datus, lai:

 • nodrošinātu personas iekļūšanu ēkā un dalību sanāksmēs, t.sk., reģistrējot un identificējot dalībniekus, veicot sanāksmju un pasākumu audio un/vai video ierakstīšanu, sazinātos par izmaiņām pasākuma norisē; nodrošinātu turpmāko saziņu un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk., informāciju par turpmākajiem pasākumiem);
 • veicinātu pasākuma publicitāti un sabiedrības informētību par tā norisi, pasākuma laikā, veicot fotografēšanu un filmēšanu, un uzņemtos materiālus publicējot interneta vietnēs un sociālajos tīklos.

Kāds ir tiesiskais pamats datu apstrādei IAUI?

IAUI personas datu apstrādi veic konkrētam nolūkam, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Sabiedrības interešu ievērošanai vai oficiālo pilnvaru realizācijai – personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko IAUI veic sabiedrības interesēs vai īstenojot normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras;
 • Juridiska pienākuma izpildei – personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos uz IAUI attiecināmu juridisku pienākumu;
 • Līgumisku attiecību nodibināšanai un izpildei – personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumus un nodrošinātu to izpildi;
 • Pamatojoties uz personas piekrišanu –  persona skaidri un nepārprotami ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no IAUI un personas starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas IAUI leģitīmās intereses un drošību.

IAUI apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas elektroniskā un papīra formātā:

 • Personas identifikācijas dati: Vārds, uzvārds, personas kods, ID kartes vai  pases dati, dzimšanas dati, personas attēls;
 • Personas kontaktinformācija: Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta vai elektroniskā adrese;
 • Profesionālie dati: Izglītība, darba pieredze, pārstāvētās  iestādes nosaukums, ieņemamais amats;
 • Finanšu dati: Bankas konta informācija (bankas nosaukums, konta numurs);
 • Sarunu ierakstu dati: Balss audio ieraksti, kas ļauj identificēt personas pausto viedokli, to datums un laiks;
 • Komunikācijas dati: Ienākošā/izejošā saziņa, telefona zvani, korespondence, tās saturs, piegādes statuss;
 • Īpašu kategoriju dati: Dati par personas sodāmību.

Cik ilgi IAUI uzglabā personu datus?

IAUI personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos un saskaņā ar IAUI Lietu nomenklatūru.

Kā IAUI aizsargā personu datus?

IAUI īsteno dažādus loģiskās un fiziskās drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai citu prettiesisku personu datu izmantošanu, un drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām un tehnoloģiju attīstībai.

Kam ir piekļuve IAUI rīcībā esošiem datiem un kam tie tiek nodoti?

Lai sniegtu personai palīdzību strīdu risināšanā, sniegtu konsultāciju vai atbildi uz jautājumu, fizisko personu dati tiek nodoti attiecīgajam saimnieciskās darbības veicējam (t.sk. licencētiem azartspēļu un izložu organizētājiem) vai citām valsts pārvaldes institūcijām, atbilstoši kompetencei vai normatīvajos aktos noteiktai iestādei.
Personas dati tiek nodoti IAUI un Finanšu ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem, vai pasākumu/sanāksmju organizētājiem un izpildītājiem, piemēram, funkciju izpildei, pasākumu organizēšanai vai līgumu izpildei.

Kādas ir personas tiesības un kā tās var izmantot?

Saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības Regulu, personai ir tiesības:

 • piekļūt saviem personas datiem;
 • noskaidrot kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti;
 • iebilst pret savu datu apstrādi (izņemot Vispārējā datu aizsardzības regulā vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos);
 • ierobežot savu datu apstrādi un pieprasīt tos papildināt, labot un/vai dzēst vai tiesības “tikt aizmirstam”, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

Lai īstenotu savas tiesības, personai jāvēršas IAUI personīgi ar iesniegumu. Sūdzību par personas datu apstrādi, ko nav iespējams atrisināt IAUI ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.

Saziņa

Ja jums ir jautājumi, sūdzības vai komentāri, aicinām sazināties ar IAUI, nosūtot e-pastu: pasts@iaui.gov.lv, vai
IAUI Datu aizsardzības speciālistam rakstot uz e-pasta adresi das@iaui.gov.lv.