Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, tas līdz katra attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam saņem loterijas atļauju. Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem loterijas atļaujas saņemšanai (neatkarīgi no tā, cik liels ir laimestu fonds) ir jāiesniedz Inspekcijā ne vēlāk kā 15 dienas pirms loterijas sākuma.

Iesniegumā obligāti jānorāda, ka komersants vēlas saņemt loterijas atļauju paātrinātā kārtībā!

Loterijas pieteikums tiek izskatīts, un atbilde tiek sniegta 10 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu un ziņu saņemšanas dienas.

Ja viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajā loterijā viena atsevišķā piedāvātā, ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā, laimesta vērtība pārsniedz 720 euro, loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25% no šī laimesta vērtības plus 47 euro. Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu pēc Inspekcijas lēmuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz loterijas norises sākumam (valsts nodevai ir jābūt saņemtai valsts budžetā līdz loterijas norises sākumam).

47 euro valsts nodeva jāmaksā par paātrinātu dokumentu izskatīšanu neatkarīgi no tā, vai ir vai nav atsevišķie laimesti vērtībā virs 720 euro.

Lai saņemtu loterijas atļauju, komersants iesniedz Inspekcijai iesniegumu (paraugs te), kuram pievieno:

  1. informāciju par komersanta apstiprinātu preču vai pakalpojumu loterijas atbildīgo personu (norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu);
  2. preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus (paraugs te);
  3. ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātu laimestos piedāvātās mantas vai nemantisko vērtību novērtējumu euro (rēķins, pavadzīme, pieņemšanas-nodošanas akts);
  4. preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu par laimestu izmaksas garantijām (paraugs te).

Svarīgi!

15 dienu laikā pēc loterijas norises beigām loterijas atļaujas saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Inspekcijai ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu - (ziņojuma veidlapa).