Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 3.panta pirmo daļu LR azartspēles var organizēt tikai persona, kas saskaņā ar šī likuma 3.nodaļu ir saņēmusi licenci.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšana iespējama elektroniski - jāiesniedz iesniegums azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai (t.sk. var saņemt interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci). Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas licenci (t.sk. interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci), kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:
  1) kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu) par saimniecisko darbību pārskata periodā, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;
  2) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā;
  3) ar darījuma dokumentiem pamatotu informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi;
  4) kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu;
  5) apliecinājumu, ka kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļi un revidents atbilst šā likuma 9.panta prasībām.
  Papildus pieprasāmā informācija izskatot saņemto iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par:
  1) kapitālsabiedrības dalībniekiem vai akcionāriem, lai spriestu par viņu finanšu stāvokli un reputāciju;
  2) kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, revidentu, lai spriestu par to atbilstību šā likuma 9.panta prasībām;
  3) kapitālsabiedrības kredītsaistībām;
  4) kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu vai mantas izcelsmi;
  5) attīstības plānā nākamajam darbības gadam norādīto informāciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu