Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem loterijas atļaujas saņemšanai (neatkarīgi no tā, cik liels ir loterijas laimestu fonds) ir jāiesniedz Inspekcijā ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms loterijas sākuma.

Ja komersants nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Inspekcija 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieprasa nepieciešamos dokumentus un ziņas.

Loterijas pieteikums tiek izskatīts, un atbilde tiek sniegta 1 mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu un ziņu saņemšanas dienas.

Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25% no laimestu fonda (neatkarīgi no tā cik liels ir laimestu fonds). Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu pēc Inspekcijas lēmuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz loterijas norises sākumam (valsts nodevai ir jābūt saņemtai valsts budžetā līdz loterijas norises sākumam).

Lai saņemtu loterijas atļauju, komersants iesniedz Inspekcijai iesniegumu (paraugs te), kuram pievieno:

  1. informāciju par komersanta apstiprinātu preču vai pakalpojumu loterijas atbildīgo personu (norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu);
  2. preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus (paraugs te);
  3. ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātu laimestos piedāvātās mantas vai nemantisko vērtību novērtējumu euro (rēķins, pavadzīme, pieņemšanas-nodošanas akts);
  4. preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu par laimestu izmaksas garantijām (paraugs te).

Svarīgi!

15 dienu laikā pēc loterijas termiņa, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt, loterijas atļaujas saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Inspekcijai ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu - (ziņojuma veidlapa).