Paziņojums

Personai nav atļauts piedalīties Latvijā nelicencētās interaktīvajās azartspēlēs

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija brīdina, ka saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 3.1 panta 1.daļu, personai Latvijas Republikā nav atļauts piedalīties interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, kas Latvijas Republikā tiek organizētas bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtas licences. Atbildība par šādu darbību veikšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.21 pantā kas nosaka, ka  par dalību interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, kas Latvijas Republikā tiek organizētas bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtās attiecīgās licences uzliek naudas sodu fiziskajai personai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

 

The Lotteries and Gambling Supervisory Inspection warns that in accordance with Section 3.1 (1) of the Gambling and Lotteries Law, a person in the Republic of Latvia is not allowed to participate in interactive gambling or interactive lotteries organized in the Republic of Latvia without a license issued by the Lotteries and Gambling Supervisory Inspection. Responsibility for such violation is envisaged in Article 204.21 of the Latvian Administrative Violations Code, which determines that participation in interactive gambling or interactive lotteries organized in the Republic of Latvia without the relevant licenses issued by the Lotteries and Gambling Supervisory Inspection natural person shall be imposed on a fine from seventy to three hundred and fifty euros.

 

Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми предупреждает, что в соответствии с первой частью статьи 3.1 Закона об азартных играх и лотереях, лицо/персона в Латвийской Республике не имеет права участвовать в интерактивных азартных играх или интерактивных лотереях, организованных в Латвийской Республике без лицензии, выданной Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми. Ответственность за подобные действия предусмотрена статьей 204.21 Латвийского Кодекса об административных правонарушениях, которая определяет, что участие физических лиц в интерактивных азартных играх или интерактивных лотереях, организованных в Латвийской Республике без соответствующей лицензии, выданной Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми, накладывает штраф от семидесяти до трехсот пятидесяти евро.

  
Licencētie azartspēļu organizatori