Kas ir terorisms?

Saskaņā ar Krimināllikuma 79.1 pantu par terorismu uzskatāma spridzināšana, dedzināšana, kodolķīmisko, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču lietošana, masveida saindēšana, epidēmija, epizootiju izplatīšanu, personas nolaupīšana, ķīlnieku sagrābšana, gaisa, sauszemes vai ūdens transportlīdzekļu sagrābšana vai citādās darbības, ja tās veiktas nolūkā iebiedēt iedzīvotājus vai piespiest valsti, tās institūcijas vai starptautiskas organizācijas izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās, vai kaitēt valsts, tās iedzīvotāju vai starptautiskas organizācijas interesēm.

Kas ir terorisma finansēšana?

Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. pantam par terorisma finansēšanu atzīstama jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana teroristu grupas vai atsevišķa terorista rīcībā ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks pilnīgi vai daļēji izmantoti, lai veiktu vienu vai vairākas teroristiskas darbības.

Nav lielas atšķirības starp to, kā teroristi un noziedznieki izmanto finanšu sistēmu. Tāpat kā noziedznieku grupas arī teroristu grupas meklē iespējas kā izveidot un uzturēt finanšu infrastruktūru savu darbību atbalstam. Šim nolūkam tiek meklēti dažādi finansējuma avoti, kā arī tiek meklētas iespējas un veidi līdzekļu avotu un teroristu darbības sasaistes apslēpšanai.

Ir jāņem vērā divas pamatatšķirības starp teroristu mantu (līdzekļiem) un noziedznieku mantu (līdzekļiem), proti:

  • Līdzekļu apmēri, kas nepieciešami terora aktu finansēšanai ne vienmēr ir nozīmīgi un darījumu veikšanai nav nepieciešamas sarežģītas shēmas;
  • Teroristus var finansēt no legāli iegūtiem līdzekļiem, t.sk., ziedojumiem, un ir apgrūtinoši noteikt brīdi, kurā šādi leģitīmi līdzekļi kļūst par teroristu īpašumu.

Terorisma finansēšanas riski un to novērtējums.

Atbilstoši Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumam par laika periodu no 2017. gada līdz 2018. gadam, azartspēļu un izložu organizēšanas nozares TF risks kopumā ir vērtējams kā vidēji zems. Novērtējumā tika raksturotas galvenās nozares TF ievainojamības:

  • liels skaidras naudas apjoms un iespēju to izmantot, naudas izcelsmes slēpšanai un TF atklāšanas apgrūtināšanai;
  • izložu un azartspēļu pakalpojumu sniegšana internetā, proti, neklātienē.

Vērtējot TF riskus, papildus nepieciešams ņemt vērā Eiropas Komisijas konstatētos riskus. (REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL)

Papildus informācija un metodiskie materiāli:

Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām

Terorisma finansēšanas novēršana

Anti-money laundering and counter terrorist financing