No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns  Trauksmes celšanas likums ar mērķi veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

Trauksmes celšanas shēma

Ko nozīmē celt trauksmi?

Tā ir personas rīcība sabiedrības interesēs par šādu veidu pārkāpumiem:

1) amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita prettiesiska darbība;

2) korupcija, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpumi;

3) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;

4) izvairīšanās no nodokļu samaksas;

5) sabiedrības veselības apdraudējums;

6) pārtikas drošības apdraudējums;

7) būvniecības drošības apdraudējums;

8) vides drošības apdraudējums, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;

9) pretradiācijas aizsardzība un kodoldrošība;

10) darba drošības apdraudējums;

11) sabiedriskās kārtības apdraudējums;

12) cilvēktiesību pārkāpumi;

13) pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;

14) pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā, tostarp krāpšana un cita nelikumīga rīcība, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;

15) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana;

16) konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi;

17) pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;

18) pārkāpumi transporta drošībā;

19) pārkāpumi saistībā ar iekšējo tirgu;

20) pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;

21) patērētāju tiesību aizsardzība;

22) privātās dzīves un personas datu aizsardzība un tīkla un informācijas sistēmu drošība.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai ir izveidota elektroniskā pasta adrese trauksme@iaui.gov.lv. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

Trauksmes cēlēja ziņojumu ieteicams sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Juridiskā departamenta direktors Jānis Ungurs, tālr. 67504952

Detalizēta informācija par trauksmes celšanas jautājumiem ir pieejama Valsts kancelejas – trauksmes cēlēju kontaktpunkta – mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.